30/06/2022

[wordpress] Hướng dẫn fix lỗi hiển thị trang sitemap khi sử dụng Yoast SEO (XML declaration allowed only at the start of the document)

Cách 1: Tìm và xoá khoảng trắng đầu trang cũng như cuối trang trong file: wp-config.php, functions.php

=> Bạn kiểm tra lại nếu hết lỗi thì ngon rồi.
=> Nếu chưa hết lỗi bạn làm tiếp theo cách 2.

Cách 2: Tạo một file .php với nội dung bên trong như sau:

function ___wejns_wp_whitespace_fix($input) {
	/* valid content-type? */
	$allowed = false;

	/* found content-type header? */
	$found = false;

	/* we mangle the output if (and only if) output type is text/* */
	foreach (headers_list() as $header) {
		if (preg_match("/^content-type:\\s+(text\\/|application\\/((xhtml|atom|rss)\\+xml|xml))/i", $header)) {
			$allowed = true;
		}

		if (preg_match("/^content-type:\\s+/i", $header)) {
			$found = true;
		}
	}

	/* do the actual work */
	if ($allowed || !$found) {
		return preg_replace("/\\A\\s*/m", "", $input);
	} else {
		return $input;
	}
}

/* start output buffering using custom callback */
ob_start("___wejns_wp_whitespace_fix");

- Đặt tên file đó là wejnswpwhitespacefix.php

- Upload file đó lên thư mục gốc trên host của bạn, thường sẽ là thư mục: httpdocs, public_html

- ​Trong thư mục gốc trên host bạn tìm file index.php thêm dòng code sau: include("wejnswpwhitespacefix.php");  Như hình ảnh dưới đây và xem kết quả.